top of page

Правила GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: GDPR PRO ONLINE ŠKOLU "COSMOSTUDY" PRO KLIENTY

1. Úvod

Online škola Cosmostudy (dále jen "Škola") si je vědoma důležitosti ochrany osobních údajů svých klientů. Tento dokument popisuje způsoby, jak Cosmostudy shromažďuje, uchovává, zpracovává a chrání osobní údaje svých klientů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecně známém jako GDPR).

2. Zpracování osobních údajů klientů

 • Účel zpracování: Osobní údaje klientů jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování online vzdělávacích služeb, správy účtů a plnění smluvních závazků.

 • Povaha údajů: Škola může zpracovávat údaje, jako jsou jméno, e-mailová adresa, informace o účtu, historie vzdělávacího pokroku a další relevantní údaje potřebné pro poskytování online vzdělání.

3. Práva subjektů údajů (klientů)

Klienti mají právo:

 • žádat o přístup k osobním údajům;

 • požadovat opravu nepřesných nebo neúplných údajů;

 • vznést námitku proti zpracování údajů;

 • žádat o výmaz údajů (pokud není v rozporu s právními povinnostmi);

 • požádat o přenositelnost údajů na jinou stranu.

4. Bezpečnost osobních údajů

 • Škola přijímá vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů klientů.

5. Předávání údajů třetím stranám

 • Osobní údaje klientů nebudou předány třetím stranám bez jejich předchozího souhlasu, s výjimkou situací stanovených v souladu s GDPR.

6. Uchovávání údajů

 • Osobní údaje klientů budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a v souladu s příslušnými právními povinnostmi.

7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

 • Cosmostudy má jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je kontaktní osobou pro otázky týkající se ochrany osobních údajů.

8. Informovanost a školení

 • Zaměstnanci Cosmostudy jsou pravidelně informováni o postupech pro zacházení s osobními údaji a jsou školeni v otázkách ochrany osobních údajů.

9. Aktualizace politiky ochrany osobních údajů

 • Tato politika bude pravidelně přezkoumávána a aktualizována, aby odpovídala změnám v právních předpisech nebo vnitřních procesech.

10. Kontaktní informace

Pro otázky týkající se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na následujících kontaktních údajích:

Cosmostudy Online school (Svetlana Fedotova and Lilia Festa Zaripova)

ul. Korunni 810/104,  Praha

cosmostudy21@gmail.com

+420 733 311 449/+420 608 248 062

bottom of page