top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

On-line škola Cosmostudy

společnost bez právní subjekty vzniklá dle ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku

Svetlana Fedotova, IČ: 061 82 895

s místem podnikání Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

a

Lilia Festa Zaripova, IČ: 883 92 856

s místem podnikání Bratislavská 1529/19, 102 00 Praha 10 - Hostivař

 

bankovní účet pro CZK, č.účtu: 2102614555/2010, 

IBAN:CZ55 2010 0000 0021 0261 4555, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

a bankovní účet pro EURO, č.účtu: 2802614556/2010, IBAN: CZ45 2010 0000 0028 0261 4556, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

vydává v rámci své činnosti následující obchodní podmínky

umístěné na internetové adrese https://www.cosmo-study.com,

kterými se budou řídit níže blíže vymezené smluvní vztahy.

 

I.

Úvodní ustanovení a vymezené základních pojmů

 

 1. On-line škola Cosmostudy vzniklá za podmínek ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku, založená dvěma společníky Svetlanou Fedotovou a Lilii Festa Zaripovou, se v rámci své obchodní činnosti zabývá nabídkou on-line kurzů zákazníkům dle nabídky umístěné na webových stránkách https://www.cosmo-study.com. On-line škola Cosmostudy funguje jako společnost, která ve smyslu ust. §2716 a násl. občanského zákoníku nemá právní osobnost, u níž z činnosti budou vůči zákazníkům zavázáni společníci společně a nerozdílně.

 

 1. On-line škola Cosmostudy vydává níže uvedené obchodní podmínky (dále jen „OP“), které upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv (dále jen „Smlouva“) uzavíraných přímo mezi On-line školou Cosmostudy jako společností, na jejíž účet jedná kterýkoliv společník (dále jen „On-line škola“) a zákazníkem prostřednictvím elektronického formuláře na webové adrese https://www.cosmo-study.com, nebo uzavřené prostřednictvím jakéhokoliv prostředku komunikace na dálku (e-mail, komunikační aplikace jako je messenger, whatsapp apod.), či kombinací jednotlivých forem citovaných výše.

 

 1. Zákazníkem ve smyslu OP se rozumí fyzická osoba jako spotřebitel či fyzická osoba jako podnikatel nebo právnická osoba, která uzavírá s On-line školou jako poskytovatelem on-line kurzu Smlouvu za použití elektronického formuláře na adrese https://www.cosmo-study.com, nebo uzavřené prostřednictvím jakéhokoliv prostředku komunikace na dálku (e-mail, komunikační aplikace jako je messenger, whatsapp apod.), či kombinací jednotlivých forem citovaných výše. 

 

 1. Společníkem On-line školy se rozumí Svetlana Fedotova podnikající pod identifikačním číslem: 061 82 895, s místem podnikání Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, kontaktní telefon:  +420 608 248 062, adresa pro doručování elektronické pošty: cosmostudy21@gmail.com a Lilia Festa Zaripova podnikající pod identifikačním číslem: 883 92 856, s místem podnikání Bratislavská 1529/19, 102 00 Praha 10 - Hostivař, kontaktní telefon:  +420 733 311 449, adresa pro doručování elektronické pošty: cosmostudy21@gmail.com. Každý se společníků je oprávněn a pověřen správou On-line školy, a to samostatně. V souladu s ust. § 2737 občanského zákoníku jedná-li společník v záležitosti, která se týká On-line školy se zákazníkem, považuje se za příkazníka všech společníků. Společník vždy v záležitostech On-line školy jedná na účet On-line školy.

 

 1. Smlouvou dle OP se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování služeb v podobě On-line kurzu dle nabídky On-line školy, blíže vymezené na webových stránkách https://www.cosmo-study.com, která je uzavírána se zákazníkem prostřednictvím elektronického formuláře či prostřednictvím jakéhokoliv prostředku komunikace na dálku (e-mail, komunikační aplikace jako je messenger, whatsapp apod.), či kombinací jednotlivých forem citovaných výše. Poskytovatelem on-line kurzů je On-line škola, na jejíž účet jednají samostatně a solidárně společníci, jak je uvedeno v čl. I. odst. 4 těchto OP, jejichž kontaktní údaje ve smyslu ust. §1811 odst. 2 NOZ obdrží zákazník emailem a jsou obsahem těchto OP. Smlouva je vždy v českém jazyce nebo v jazyku anglickém. V případě, že smlouva je uzavírána v obou jazycích, má vždy přednost česká verze.

 

 1. On-line kurz dle OP, pokud v dalším textu není uvedeno, je on-line kurz nabízený On-line školou, buď jako skupinový kurz nebo individuální kurz (výuka), který je vymezen na webových stránkách https://www.cosmo-study.com svým předmětem, délkou jedné studijní hodiny (1 lekce), počtem lekcí, včetně rozpisu jednotlivých lekcí, cenou za 1 lekci (kurzovné) a celkovou cenou kurzu. Skupinovým kurzem se rozumí kurz, který je určen pro připojení nejméně 2 osob současně, které mají výukovou hodinu s lektorem společně. Individuálním kurzem se rozumí kurz, který je určen pouze pro jednoho zákazníka, u něhož probíhá individuální výuka s lektorem. V rámci on-line kurzu On-line škola určuje zákazníkovi lektora, a to podle svého uvážení s přihlédnutím k potřebám a přáním zákazníka, pokud lektor je pro zákazníka k dispozici. Součástí on-line kurzu je testování zákazníka ve zvolené oblasti, při němž získá zákazník hodnocení svého pokroku, a to jednou za 4 kalendářní měsíce. Testování je zahrnuto v ceně kurzu a součástí on-line kurzu pouze tehdy, které tyto trvají déle než 4 kalendářní měsíce. Vedle toho On-line škola určí každému zákazníkovi metodika, který je koordinátorem, který spolupracuje s lektorem a který je určen zákazníkovi za účelem řeší administrativních záležitostí spojenými s on-line kurzem. Délka lekce může být 30 minut, 45 min či 60 minut. Délku volí zákazník.

 

 1. Elektronickým formulářem dle OP se rozumí formulář v elektronické podobě, pomocí kterého Zákazník objedná on-line kurz u On-line školy a který je k dispozici na webové stránce https://www.cosmo-study.com.

 

 1. NOZ dle OP se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 1. Spotřebitelem dle OP se rozumí každá osoba ve smyslu ust. § 419 NOZ, která jako zákazník mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s On-line školou nebo s ní jinak jedná.


 

 

 

II.

Vznik smluvního vztahu a jeho obsah

 

 1. Odesláním vyplněného Elektronického formuláře či jiného prostředku komunikace na dálku (komunikační aplikace či emailové komunikace) Zákazník uzavírá s On-line školou Smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí on-line kurzu, včetně ujednání o oblasti (předmětu) kurzu, délka jednotkové studijní hodiny (lekce), jednotková cena (kurzovné), počet hodin, rozpis jednotlivých studijních hodin, celková cena on-line kurzu, když všechny studijní hodiny probíhají v on-line prostředí prostřednictvím komunikační aplikace, na které se On-line škola domluví se Zákazníkem, a to zejména whatsapp, Skype, Microsoft Teams, ZOOM apod.

 

 1. Zákazník je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Poté co Zákazník odešle vyplněný Elektronický formulář pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“ či odešle emailovou objednávku či objednávku prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku, stává se jeho objednávka závaznou. Dále již není možné údaje v objednávce měnit.

 

 1. Po odeslání závazné objednávky bude zasláno On-line školou potvrzení objednávky, což slouží jako potvrzení o tom, že On-line škola objednávku učiněnou prostřednictví Elektronického formuláře, prostředku komunikace na dálku obdržela a zároveň tuto akceptovala.

 

 1. Cena studijní hodiny kurzu (kurzovné): Studijní hodinová sazba je uvedena včetně DPH, která je blíže stanovena ve vztahu ke každému on-line kurzu na webových stránkách https://www.cosmo-study.com, a to v závislosti na délce studijní hodiny a na tom, zda jde o skupinový či individuální kurz, popřípadě na způsobu úhrady ve smyslu odst. 5 tohoto článku. V případě, že se On-line škola a Zákazník dohodnou na ukázkové hodině, tak za tuto Zákazník nehradí žádnou cenu a On-line škola ji poskytuje zdarma.

 

 1. Platební podmínky: Zákazník může volit mezi 2 způsoby úhrady celkové výše kurzovného, a to formou zálohové faktury ve výši 100% předem nebo v podobě personálního tarifu, kterým se rozumí úhrada on-line kurzu prostřednictvím faktury, která bude vystavena vždy jednou měsíčně po odučení studijních hodin v příslušném kalendářním měsíci. Na webových stránkách https://www.cosmo-study.com Zákazník zjistí jaká je hodinová sazba v případě volby personálního tarifu, když tento obsahuje vždy vyšší hodinovou sazbu oproti sazbě u zálohových faktur, kde je hodinová sazba levnější.  Zálohová faktura bude zaslána Zákazníkovi emailem či jinou vhodnou formou, s čímž zákazník souhlasí. Splatnost je 3 pracovní dny od dne odeslání zálohové faktury. V případě, že zálohová faktura není uhrazena řádně a včas, ruší se objednaný kurz automaticky k prvnímu dni prodlení a On-line škola nemá závazek vůči Zákazníkovi cokoliv odučit. Po zaplacení zálohové faktury bude Zákazníkovi vystaven řádný daňový doklad. Fakturu v rámci personálního tarifu vystaví On-line škola k poslednímu dni v měsíci, za který je tato hrazena, přičemž je splatná do 3 pracovních dnů ode dne odeslání faktury. Faktura je zasílána stejným způsobem jako zálohová faktura. V případě prodlení Zákazníka s úhradou faktury má On-line škola, potažmo kterýkoliv ze společníků nárok vůči Zákazníkovi na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Splatnost smluvní pokuty je 3 pracovní dny od doručení vyúčtování. V případě, že se dostane zákazník do jakéhokoliv prodlení s placením faktury, nemůže Zákazník hradit on-line kurz prostřednictvím personálního tarifu a je nutné vždy hradit on-line kurz pomocí zálohových faktur.

 

 1. Zákazník tímto výslovně žádá, aby On-line škola začala s plněním uzavřené Smlouvy ihned po jejím uzavření, když uzavřením Smlouvy si zajišťuje Zákazník rezervaci poskytované služby spočívající v tom, že On-line škola rezervuje pro zákazníka lektora. Z tohoto důvodu jde o Smlouvu uzavřenou ve smyslu ust. § 1837 písm. a) NOZ, která vylučuje právo spotřebitele odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy bez uvedení důvodu. Stejně tak je vyloučeno práva odstoupit spotřebitele od Smlouvy s odkazem na ust. § 1837 písm. j) NOZ, a to s ohledem na to, že jde o Smlouvu týkající se využití volného času a předmětem Smlouvy je plnění k určitému datu či v určitém období.

 

 1. Zákazníkovi se mimo ujednání dle předchozího odstavce dává právo odstoupit od Smlouvy z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu, a to za podmínky, že k takovému odstoupení dojde nejpozději 2 týdny před absolvování první studijní hodiny (lekce). Zákazníkovi se mimo ujednání dle předchozí věty dává právo odstoupit od Smlouvy z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu nejpozději 5 kalendářních dnů před absolvováním první studijní hodiny (lekce) za podmínky, že Zákazník zaplatí On-line škole, potažmo kterémukoliv společníkovi odstupné ve výši hodnoty 2 standardních 60-minutových lekcí. Zákazník souhlasí, aby předmětná částka odstupného byla započtena oproti zaplacené celkové ceně kurzovného s tím, že přebytek bude Zákazníkovi vrácen na účet, který pro tyto účely zákazník sdělí On-line škole, a to do 3 pracovních dnů.  V případě volby personálního tarifu bude na odpovídající výši odstupného vystavena faktura se splatností 3 pracovní dny ode dne vystavení faktury (dále též „stornopoplatky“). V jiných než shora uvedených případech Zákazník právo odstoupit od Smlouvy nemá, a to vyjma případů podstatného porušení povinností On-line školy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od Smlouvy informovat On-line školu, a to formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je přílohou těchto podmínek. Není to však jeho povinností.

 

 1. Práva a povinnosti Zákazníka:

  1. Zákazník se souhlasem On-line školy smí přenechat on-line kurz do užívání třetí osobě.

 

 1. V případě, že Zákazník z omluvitelného důvodu (zdravotní indispozice, hospitalizace v nemocnici, úmrtí rodinného příslušník, smrt Zákazníka) se nemůže on-line kurzu zúčastnit, je povinen tuto skutečnost oznámit On-line škole a lektorovi nejpozději 12 hodin před konáním studijní hodiny (lekce). V takovém případě se Zákazník dohodne s On-line školou na náhradním termínu. Zákazník takto může omluvit nejvíce 15% objednaných lekcí v měsíci. Pokud 15% odpovídá méně než 1 lekci, Zákazník má právo na zrušení a nahrazení 1 lekce měsíčně. Zákazník s Personálním tarifem má právo na neomezený počet náhradních lekcí měsíčně. Z jiných důvodů, popřípadě za jiných podmínek není možné lekci omluvit a zákazníkovi lekce propadá, tj. hledí se na ni, jako by byla odučena. 

 

 1. V případě, že Zákazník v období 1. 7. do 30. 9. si naplánuje dovolenou na termín, kdy má nasmlouvané lekce on-line kurzu může požádat o náhradní termín nasmlouvaných lekcí, pokud takováto žádost Zákazníka přijde k rukám On-line školy nejpozději 2 týdny před naplánovanou lekcí, kterou Zákazník chce nahradit.


 

 1. Pokud se ke skupinové lekci připojí pouze jeden Zákazník, lekce se počítá jako individuální a délka lekce se zkracuje o 10 min (pro 30 minutové skupinové lekce), o 15 min (pro 45 minutové skupinové lekce) a 20 min (pro 60 minutové skupinové lekce). Cena lekce se nemění. 

 

 1. Zákazník je povinen zajistit internetové připojení, které mu umožní se sjednané lekce zúčastnit. Technické překážky na straně Zákazníka a jeho internetového připojení nejsou důvodem pro náhradní lekci a ani pro vrácení peněz.

 

 1. Pokud lekce nebyla odučena z důvodů na straně On-line školy, včetně důvodů na straně lektora zavazuje se On-line škola poskytnout Zákazníkovi náhradní lekci dle vzájemných časových možností. V případě, že On-line škola informuje o zrušení lekce dle předchozí věty ve lhůtě kratší než 12 hodin, tak má Zákazník právo na slevu náhradní lekce ve výši 50%.

 

 1. V případě podstatného porušení Smlouvy ze strany On-line školy má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy.

 

 1. Všechny poskytované on-line kurzy slouží pro vzdělávací a osobní rozvoj. Pokrok Zákazníka je čistě na zodpovědnosti Zákazníka a jeho přístupu k on-line kurzu.

 

 1. Po celou dobu trvání on-line kurzu je Zákazník plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Jeho pokrok a rozvoj závisí nejen na znalostech získaných v on-line kurzech, ale také na faktorech, které On-line škola a lektor kurzů nemůžou ovlivnit, jako jsou např. dovednosti, možnosti, fyzické schopnosti a omezení, zdravotní stav Zákazníka apod.

 

 1. V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje On-line škola upozorňuje Zákazníka, že v průběhu on-line kurzů může být Zákazník vystaven psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv.

 

 1. V případě, že on-line kurzu má vady, má právo Zákazník uplatnit u On-line školy reklamaci a domáhat se vrácení částky za reklamovanou lekci, případně poskytnutí náhradní lekce. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, jinak se nárok promlčuje.  Každou reklamaci posoudí On-line škola beze zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů a výsledku vyrozumí Zákazníka.

 1. On-line škola upozorňuje, že pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v ceníku (tím je myšlen překlep či jiná zřejmá chyba při zadání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, tak On-line škola není povinna Zákazníkovi za takovou zjevně chybnou cenu předmět Smlouvy poskytnout, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky ze strany On-line školy.

 

 1. Smlouva, tvořená těmito OP a údaji, které Zákazník uvedl v odeslaném Elektronickém formuláři či jiném prostředku komunikace na dálku, bude uložena v elektronické podobě u On-line školy.

 

III.

Další informační povinnosti pro Zákazníka

 1. Tento článek upravuje zejména další informační povinnost, kterou na On-line školu, potažmo společníky jako podnikatele klade NOZ, a to ve vztahu k Zákazníkovi, který se nachází v postavení spotřebitele, a to ve smyslu ust. §§ 1811, 1820, 1824, 1826 NOZ. Toto ustanovení je bráno jako doplnění předcházejícího textu těchto OP, které obsahují povinnosti On-line školy vyplývajících z výše uvedených ustanovení NOZ.

 

 1. Ve smyslu ust. § 1820 NOZ poučuje On-line škola Zákazníka o možnosti mimosoudního podání stížnosti na postup On-line školy. Pokud Zákazník vystupuje v postavení spotřebitele, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení spotřebitelského sporu provádět, je Česká obchodní inspekce; bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně pravidel, jak postupovat) lze nalézt na internetových stránkách České obchodná inspekce (www.coi.cz). Tímto postupem není dotčeno oprávnění smluvních stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním živnostenských předpisů vykonává příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním předpisů o ochraně osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány či úřady se Zákazník může obrátit se svými stížnostmi či podněty.

 

 1. Ze strany On-line školy jsou archivovány zejména objednávky, obchodní podmínky, ceníky, účetní a daňové doklady, včetně zálohových dokladů, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejméně po dobu 5 let). On-line škola zašle či zpřístupní Zákazníkovi na jeho písemnou žádost příslušný dokument v elektronické podobě.

IV.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Zákazníkovi bude doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Elektronickém formuláři, pokud On-line škola nezvolí doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

 

 1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

 1. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

 

 1. Vzájemné spory smluvní strany budou řešit vzájemnou dohodou. Pokud to nebude možné, tak se smluvní strany mezi sebou dohodly na tom, že věcně a místně příslušným soudem k řešení jejich vzájemných sporů bude obecný soud podle sídla společníka On-line školy.

 

 1. Tyto OP jsou dostupné na webových stránkách https://www.cosmo-study.com a nabývají účinnosti dne _________.

 

V Praze dne ______________                                       

 

On-line škola Cosmostudy

 • Instagram
bottom of page