top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

On-line škola Cosmostudy

společnost bez právní subjekty vzniklá dle ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku

Svetlana Fedotova, IČ: 061 82 895

s místem podnikání Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

a

Lilia Festa Zaripova, IČ: 883 92 856

s místem podnikání Bratislavská 1529/19, 102 00 Praha 10 - Hostivař

 

bankovní účet pro CZK, č.účtu: 2102614555/2010, 

IBAN:CZ55 2010 0000 0021 0261 4555, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

a bankovní účet pro EURO, č.účtu: 2802614556/2010, IBAN: CZ45 2010 0000 0028 0261 4556, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

vydává v rámci své činnosti následující obchodní podmínky

umístěné na internetové adrese https://www.cosmo-study.com,

kterými se budou řídit níže blíže vymezené smluvní vztahy.

 

I.

Úvodní ustanovení a vymezené základních pojmů

 

 1. On-line škola Cosmostudy vzniklá za podmínek ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku, založená dvěma společníky Svetlanou Fedotovou a Lilii Festa Zaripovou, se v rámci své obchodní činnosti zabývá nabídkou on-line kurzů zákazníkům dle nabídky umístěné na webových stránkách https://www.cosmo-study.com. On-line škola Cosmostudy funguje jako společnost, která ve smyslu ust. §2716 a násl. občanského zákoníku nemá právní osobnost, u níž z činnosti budou vůči zákazníkům zavázáni společníci společně a nerozdílně.
   

 2. On-line škola Cosmostudy vydává níže uvedené obchodní podmínky (dále jen „OP“), které upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv (dále jen „Smlouva“) uzavíraných přímo mezi On-line školou Cosmostudy jako společností, na jejíž účet jedná kterýkoliv společník (dále jen „On-line škola“) a zákazníkem prostřednictvím elektronického formuláře na webové adrese https://www.cosmo-study.com, nebo uzavřené prostřednictvím jakéhokoliv prostředku komunikace na dálku (e-mail, komunikační aplikace jako je messenger, whatsapp apod.), či kombinací jednotlivých forem citovaných výše.
   

 3. Zákazníkem ve smyslu OP se rozumí fyzická osoba jako spotřebitel či fyzická osoba jako podnikatel nebo právnická osoba, která uzavírá s On-line školou jako poskytovatelem on-line kurzu Smlouvu za použití elektronického formuláře na adrese https://www.cosmo-study.com, nebo uzavřené prostřednictvím jakéhokoliv prostředku komunikace na dálku (e-mail, komunikační aplikace jako je messenger, whatsapp apod.), či kombinací jednotlivých forem citovaných výše. 
   

 4. Společníkem On-line školy se rozumí Svetlana Fedotova podnikající pod identifikačním číslem: 061 82 895, s místem podnikání Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, kontaktní telefon:  +420 608 248 062, adresa pro doručování elektronické pošty: cosmostudy21@gmail.com a Lilia Festa Zaripova podnikající pod identifikačním číslem: 883 92 856, s místem podnikání Bratislavská 1529/19, 102 00 Praha 10 - Hostivař, kontaktní telefon:  +420 733 311 449, adresa pro doručování elektronické pošty: cosmostudy21@gmail.com. Každý se společníků je oprávněn a pověřen správou On-line školy, a to samostatně. V souladu s ust. § 2737 občanského zákoníku jedná-li společník v záležitosti, která se týká On-line školy se zákazníkem, považuje se za příkazníka všech společníků. Společník vždy v záležitostech On-line školy jedná na účet On-line školy.
   

 5. Smlouvou dle OP se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování služeb v podobě On-line kurzu dle nabídky On-line školy, blíže vymezené na webových stránkách https://www.cosmo-study.com, která je uzavírána se zákazníkem prostřednictvím elektronického formuláře či prostřednictvím jakéhokoliv prostředku komunikace na dálku (e-mail, komunikační aplikace jako je messenger, whatsapp apod.), či kombinací jednotlivých forem citovaných výše. Poskytovatelem on-line kurzů je On-line škola, na jejíž účet jednají samostatně a solidárně společníci, jak je uvedeno v čl. I. odst. 4 těchto OP, jejichž kontaktní údaje ve smyslu ust. §1811 odst. 2 NOZ obdrží zákazník emailem a jsou obsahem těchto OP. Smlouva je vždy v českém jazyce nebo v jazyku anglickém. V případě, že smlouva je uzavírána v obou jazycích, má vždy přednost česká verze.
   

 6. On-line kurz dle OP, pokud v dalším textu není uvedeno, je on-line kurz nabízený On-line školou, buď jako skupinový kurz nebo individuální kurz (výuka), který je vymezen na webových stránkách https://www.cosmo-study.com svým předmětem, délkou jedné studijní hodiny (1 lekce), počtem lekcí, včetně rozpisu jednotlivých lekcí, cenou za 1 lekci (kurzovné) a celkovou cenou kurzu. Skupinovým kurzem se rozumí kurz, který je určen pro připojení nejméně 2 osob současně, které mají výukovou hodinu s lektorem společně. Individuálním kurzem se rozumí kurz, který je určen pouze pro jednoho zákazníka, u něhož probíhá individuální výuka s lektorem. V rámci on-line kurzu On-line škola určuje zákazníkovi lektora, a to podle svého uvážení s přihlédnutím k potřebám a přáním zákazníka, pokud lektor je pro zákazníka k dispozici. Součástí on-line kurzu je testování zákazníka ve zvolené oblasti, při němž získá zákazník hodnocení svého pokroku, a to jednou za 4 kalendářní měsíce. Testování je zahrnuto v ceně kurzu a součástí on-line kurzu pouze tehdy, které tyto trvají déle než 4 kalendářní měsíce. Vedle toho On-line škola určí každému zákazníkovi metodika, který je koordinátorem, který spolupracuje s lektorem a který je určen zákazníkovi za účelem řeší administrativních záležitostí spojenými s on-line kurzem. Délka lekce může být 30 minut, 45 min či 60 minut. Délku volí zákazník.
   

 7. Elektronickým formulářem dle OP se rozumí formulář v elektronické podobě, pomocí kterého Zákazník objedná on-line kurz u On-line školy a který je k dispozici na webové stránce https://www.cosmo-study.com.
   

 8. NOZ dle OP se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
   

 9. Spotřebitelem dle OP se rozumí každá osoba ve smyslu ust. § 419 NOZ, která jako zákazník mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s On-line školou nebo s ní jinak jedná.

 

II.

Vznik smluvního vztahu a jeho obsah

 

 1. Odesláním vyplněného Elektronického formuláře či jiného prostředku komunikace na dálku (komunikační aplikace či emailové komunikace) Zákazník uzavírá s On-line školou Smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí on-line kurzu, včetně ujednání o oblasti (předmětu) kurzu, délka jednotkové studijní hodiny (lekce), jednotková cena (kurzovné), počet hodin, rozpis jednotlivých studijních hodin, celková cena on-line kurzu, když všechny studijní hodiny probíhají v on-line prostředí prostřednictvím komunikační aplikace, na které se On-line škola domluví se Zákazníkem, a to zejména whatsapp, Skype, Microsoft Teams, ZOOM apod.
   

 2. Zákazník je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Poté co Zákazník odešle vyplněný Elektronický formulář pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“ či odešle emailovou objednávku či objednávku prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku, stává se jeho objednávka závaznou. Dále již není možné údaje v objednávce měnit.
   

 3. Po odeslání závazné objednávky bude zasláno On-line školou potvrzení objednávky, což slouží jako potvrzení o tom, že On-line škola objednávku učiněnou prostřednictví Elektronického formuláře, prostředku komunikace na dálku obdržela a zároveň tuto akceptovala.
   

 4. Cena studijní hodiny kurzu (kurzovné): Studijní hodinová sazba je uvedena včetně DPH, která je blíže stanovena ve vztahu ke každému on-line kurzu na webových stránkách https://www.cosmo-study.com, a to v závislosti na délce studijní hodiny a na tom, zda jde o skupinový či individuální kurz, popřípadě na způsobu úhrady ve smyslu odst. 5 tohoto článku. V případě, že se On-line škola a Zákazník dohodnou na ukázkové hodině, tak za tuto Zákazník nehradí žádnou cenu a On-line škola ji poskytuje zdarma.
   

 5. Platební podmínky: Zákazník může volit mezi 2 způsoby úhrady celkové výše kurzovného, a to formou zálohové faktury ve výši 100% předem nebo v podobě personálního tarifu, kterým se rozumí úhrada on-line kurzu prostřednictvím faktury, která bude vystavena vždy jednou měsíčně po odučení studijních hodin v příslušném kalendářním měsíci. Na webových stránkách https://www.cosmo-study.com Zákazník zjistí jaká je hodinová sazba v případě volby personálního tarifu, když tento obsahuje vždy vyšší hodinovou sazbu oproti sazbě u zálohových faktur, kde je hodinová sazba levnější.  Zálohová faktura bude zaslána Zákazníkovi emailem či jinou vhodnou formou, s čímž zákazník souhlasí. Splatnost je 3 pracovní dny od dne odeslání zálohové faktury. V případě, že zálohová faktura není uhrazena řádně a včas, ruší se objednaný kurz automaticky k prvnímu dni prodlení a On-line škola nemá závazek vůči Zákazníkovi cokoliv odučit. Po zaplacení zálohové faktury bude Zákazníkovi vystaven řádný daňový doklad. Fakturu v rámci personálního tarifu vystaví On-line škola k poslednímu dni v měsíci, za který je tato hrazena, přičemž je splatná do 3 pracovních dnů ode dne odeslání faktury. Faktura je zasílána stejným způsobem jako zálohová faktura. V případě prodlení Zákazníka s úhradou faktury má On-line škola, potažmo kterýkoliv ze společníků nárok vůči Zákazníkovi na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Splatnost smluvní pokuty je 3 pracovní dny od doručení vyúčtování. V případě, že se dostane zákazník do jakéhokoliv prodlení s placením faktury, nemůže Zákazník hradit on-line kurz prostřednictvím personálního tarifu a je nutné vždy hradit on-line kurz pomocí zálohových faktur.
   

 6. Zákazník tímto výslovně žádá, aby On-line škola začala s plněním uzavřené Smlouvy ihned po jejím uzavření, když uzavřením Smlouvy si zajišťuje Zákazník rezervaci poskytované služby spočívající v tom, že On-line škola rezervuje pro zákazníka lektora. Z tohoto důvodu jde o Smlouvu uzavřenou ve smyslu ust. § 1837 písm. a) NOZ, která vylučuje právo spotřebitele odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy bez uvedení důvodu. Stejně tak je vyloučeno práva odstoupit spotřebitele od Smlouvy s odkazem na ust. § 1837 písm. j) NOZ, a to s ohledem na to, že jde o Smlouvu týkající se využití volného času a předmětem Smlouvy je plnění k určitému datu či v určitém období.
   

 7. Zákazníkovi se mimo ujednání dle předchozího odstavce dává právo odstoupit od Smlouvy z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu, a to za podmínky, že k takovému odstoupení dojde nejpozději 2 týdny před absolvování první studijní hodiny (lekce). Zákazníkovi se mimo ujednání dle předchozí věty dává právo odstoupit od Smlouvy z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu nejpozději 5 kalendářních dnů před absolvováním první studijní hodiny (lekce) za podmínky, že Zákazník zaplatí On-line škole, potažmo kterémukoliv společníkovi odstupné ve výši hodnoty 2 standardních 60-minutových lekcí. Zákazník souhlasí, aby předmětná částka odstupného byla započtena oproti zaplacené celkové ceně kurzovného s tím, že přebytek bude Zákazníkovi vrácen na účet, který pro tyto účely zákazník sdělí On-line škole, a to do 3 pracovních dnů.  V případě volby personálního tarifu bude na odpovídající výši odstupného vystavena faktura se splatností 3 pracovní dny ode dne vystavení faktury (dále též „stornopoplatky“). V jiných než shora uvedených případech Zákazník právo odstoupit od Smlouvy nemá, a to vyjma případů podstatného porušení povinností On-line školy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od Smlouvy informovat On-line školu, a to formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je přílohou těchto podmínek. Není to však jeho povinností.
   

 8. Práva a povinnosti Zákazníka:

a) Zákazník se souhlasem On-line školy smí přenechat on-line kurz do užívání třetí osobě.

b) V případě, že Zákazník z omluvitelného důvodu (zdravotní indispozice, hospitalizace v nemocnici, úmrtí rodinného příslušník, smrt Zákazníka) se nemůže on-line kurzu zúčastnit, je povinen tuto skutečnost oznámit On-line škole a lektorovi nejpozději 12 hodin před konáním studijní hodiny (lekce). V takovém případě se Zákazník dohodne s On-line školou na náhradním termínu. Zákazník takto může omluvit nejvíce 15% objednaných lekcí v měsíci. Pokud 15% odpovídá méně než 1 lekci, Zákazník má právo na zrušení a nahrazení 1 lekce měsíčně. Zákazník s Personálním tarifem má právo na neomezený počet náhradních lekcí měsíčně. Z jiných důvodů, popřípadě za jiných podmínek není možné lekci omluvit a zákazníkovi lekce propadá, tj. hledí se na ni, jako by byla odučena. 

 

c) V případě, že Zákazník v období 1. 7. do 30. 9. si naplánuje dovolenou na termín, kdy má nasmlouvané lekce on-line kurzu může požádat o náhradní termín nasmlouvaných lekcí, pokud takováto žádost Zákazníka přijde k rukám On-line školy nejpozději 2 týdny před naplánovanou lekcí, kterou Zákazník chce nahradit.


 

d) Pokud se ke skupinové lekci připojí pouze jeden Zákazník, lekce se počítá jako individuální a délka lekce se zkracuje o 10 min (pro 30 minutové skupinové lekce), o 15 min (pro 45 minutové skupinové lekce) a 20 min (pro 60 minutové skupinové lekce). Cena lekce se nemění. 

 

e) Zákazník je povinen zajistit internetové připojení, které mu umožní se sjednané lekce zúčastnit. Technické překážky na straně Zákazníka a jeho internetového připojení nejsou důvodem pro náhradní lekci a ani pro vrácení peněz.

 

f) Pokud lekce nebyla odučena z důvodů na straně On-line školy, včetně důvodů na straně lektora zavazuje se On-line škola poskytnout Zákazníkovi náhradní lekci dle vzájemných časových možností. V případě, že On-line škola informuje o zrušení lekce dle předchozí věty ve lhůtě kratší než 12 hodin, tak má Zákazník právo na slevu náhradní lekce ve výši 50%.

 

g) V případě podstatného porušení Smlouvy ze strany On-line školy má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy.

 

h) Všechny poskytované on-line kurzy slouží pro vzdělávací a osobní rozvoj. Pokrok Zákazníka je čistě na zodpovědnosti Zákazníka a jeho přístupu k on-line kurzu.

 

i) Po celou dobu trvání on-line kurzu je Zákazník plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Jeho pokrok a rozvoj závisí nejen na znalostech získaných v on-line kurzech, ale také na faktorech, které On-line škola a lektor kurzů nemůžou ovlivnit, jako jsou např. dovednosti, možnosti, fyzické schopnosti a omezení, zdravotní stav Zákazníka apod.

 

j) V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje On-line škola upozorňuje Zákazníka, že v průběhu on-line kurzů může být Zákazník vystaven psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv.

 

k) V případě, že on-line kurzu má vady, má právo Zákazník uplatnit u On-line školy reklamaci a domáhat se vrácení částky za reklamovanou lekci, případně poskytnutí náhradní lekce. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, jinak se nárok promlčuje.  Každou reklamaci posoudí On-line škola beze zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů a výsledku vyrozumí Zákazníka.
 

  9. On-line škola upozorňuje, že pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v ceníku (tím je myšlen překlep či jiná              zřejmá chyba při zadání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, tak On-line škola není povinna                    Zákazníkovi za takovou zjevně chybnou cenu předmět Smlouvy poskytnout, a to ani v případě, že došlo k

      automatickému potvrzení o přijetí objednávky ze strany On-line školy.
 

 10. Smlouva, tvořená těmito OP a údaji, které Zákazník uvedl v odeslaném Elektronickém formuláři či jiném

       prostředku komunikace na dálku, bude uložena v elektronické podobě u On-line školy.

 

III.

Další informační povinnosti pro Zákazníka
 

 1. Tento článek upravuje zejména další informační povinnost, kterou na On-line školu, potažmo společníky jako podnikatele klade NOZ, a to ve vztahu k Zákazníkovi, který se nachází v postavení spotřebitele, a to ve smyslu ust. §§ 1811, 1820, 1824, 1826 NOZ. Toto ustanovení je bráno jako doplnění předcházejícího textu těchto OP, které obsahují povinnosti On-line školy vyplývajících z výše uvedených ustanovení NOZ.
   

 2. Ve smyslu ust. § 1820 NOZ poučuje On-line škola Zákazníka o možnosti mimosoudního podání stížnosti na postup On-line školy. Pokud Zákazník vystupuje v postavení spotřebitele, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení spotřebitelského sporu provádět, je Česká obchodní inspekce; bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně pravidel, jak postupovat) lze nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Tímto postupem není dotčeno oprávnění smluvních stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním živnostenských předpisů vykonává příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním předpisů o ochraně osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány či úřady se Zákazník může obrátit se svými stížnostmi či podněty.
   

 3. Ze strany On-line školy jsou archivovány zejména objednávky, obchodní podmínky, ceníky, účetní a daňové doklady, včetně zálohových dokladů, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejméně po dobu 5 let). On-line škola zašle či zpřístupní Zákazníkovi na jeho písemnou žádost příslušný dokument v elektronické podobě.
   

IV.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Zákazníkovi bude doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Elektronickém formuláři, pokud On-line škola nezvolí doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
   

 2. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
   

 3. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.
   

 4. Vzájemné spory smluvní strany budou řešit vzájemnou dohodou. Pokud to nebude možné, tak se smluvní strany mezi sebou dohodly na tom, že věcně a místně příslušným soudem k řešení jejich vzájemných sporů bude obecný soud podle sídla společníka On-line školy.
   

 5. Tyto OP jsou dostupné na webových stránkách https://www.cosmo-study.com a nabývají účinnosti dne   kdy zákazník provede první nákup kurzu nebo elektronicky potvrdí, že souhlasí s podmínkami smlouvy.                                 

      

On-line škola Cosmostudy

Онлайн-школа Cosmostudy

компания без образования юридического лица, созданная в соответствии с § 2716 и далее Гражданского кодекса Чешской Республики

Светлана Федотова,

идентификационный номер (IČO): 061 82 895

с местом ведения деятельности Korunní 810/104, 101 00 Prague 10 - Vinohrady

a

Лилия Феста Зарипова,

идентификационный номер (IČO): 883 92 856

с местом ведения бизнеса по адресу: Bratislavská 1529/19, 102 00 Praha 10 - Hostivař

 

банковский счет в CZK, номер счета: 2102614555/2010,

IBAN:CZ55 2010 0000 0021 0261 4555, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

и банковский счет в евро, № счета: 2802614556/2010, IBAN: CZ45 2010 0000 0028 0261 4556, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

в связи с осуществлением своей деятельности издает следующие положения и условия

расположенной в сети Интернет по адресу https://www.cosmo-study.com,

которые будут регулировать договорные отношения, определенные ниже.
 

I.

Вводные положения и определение основных терминов

 

1. Онлайн-школа Cosmostudy, созданная в соответствии с положениями § 2716 и последующих частей кодекса Чешской Республики, основанная двумя партнерами Светланой Федотовой и Лилией Фестой Зариповой, занимается своей предпринимательской деятельностью по предоставлению клиентам онлайн-курсов в соответствии с предложением, размещенным на сайте https://www.cosmo-study.com. Онлайн-школа Cosmostudy действует как компания, не обладающая правосубъектностью в смысле §2716 и далее Гражданского кодекса, в которой партнеры будут нести солидарную ответственность перед клиентами за свою деятельность.

2. Онлайн-школа Cosmostudy издает настоящие Правила и условия (далее - "ПУ"), которые регулируют взаимные права и обязанности сторон, возникающие в связи или во исполнение договоров (далее - "Договор"), заключенных непосредственно между Онлайн-школой Cosmostudy как компанией, от имени которой действует любой партнер (далее - "Онлайн-школа"), и Заказчиком через электронную форму на сайте https://www. cosmo-study.com, либо заключен с использованием любых средств дистанционной связи (электронная почта, коммуникационные приложения, такие как messenger, whatsapp и т.д.), либо путем комбинации различных форм, указанных выше.

 

3. Заказчик в значении ПУ - физическое лицо как потребитель, физическое лицо как предприниматель или юридическое лицо, заключившее Договор с Онлайн-школой как с поставщиком онлайн-курса с использованием электронной формы по адресу https://www.cosmo-study.com, либо заключенный с использованием любых средств дистанционной связи (электронная почта, коммуникационные приложения типа messenger, whatsapp и т.д.), либо сочетающий отдельные формы, приведенные выше. 

 

4. Светлана Федотова, осуществляющая предпринимательскую деятельность под идентификационным номером: 061 82 895, с местом ведения бизнеса Korunní 810/104, 101 00 Prague 10 - Vinohrady, контактный телефон: +420 608 248 062, адрес для доставки электронной почты: cosmostudy21@gmail.com и Лилия Феста Зарипова, осуществляющая деятельность под идентификационным номером: 883 92 856, с местом осуществления деятельности Bratislavská 1529/19, 102 00 Praha 10 - Hostivař, контактный телефон: +420 733 311 449, адрес электронной почты: cosmostudy21@gmail.com. Каждый из партнеров уполномочен и наделен полномочиями по управлению Онлайн-школой в отдельности. В соответствии со статьей 2737 Гражданского кодекса, если партнер действует вместе с клиентом в вопросах, касающихся Онлайн-школы, он считается принципалом всех партнеров. Партнер всегда действует от имени Онлайн-школы в делах Онлайн-школы.

5. Договор в соответствии с ПУ - договор, предметом которого является предоставление услуг в форме онлайн-курса в соответствии с предложением Онлайн-школы, более подробно определенным на сайте https://www.cosmo-study.com, который заключается с заказчиком в электронной форме или с помощью любых средств дистанционной связи (электронная почта, коммуникационные приложения, такие как messenger, whatsapp и т.д.), или комбинации отдельных форм, приведенных выше. Исполнителем онлайн-курсов является Онлайн-школа, от имени которой партнеры, как указано в пункте 4 статьи I настоящих ПУ, действуют независимо и совместно, чьи контактные данные в смысле § 1811 абз. 2 NOZ предоставлены заказчику по электронной почте и содержатся в настоящих ПУ. Договор всегда заключается на чешском или английском языке. Если договор заключен на обоих языках, то чешская версия всегда имеет преимущественную силу.

6. Онлайн-курс согласно ПУ, если это не оговорено в дальнейшем тексте, - это онлайн-курс, предлагаемый Онлайн-школой в качестве группового или индивидуального курса (занятия), который определяется на сайте https://www.cosmo-study.com по его тематике, продолжительности одного учебного часа (1 занятия), количеству занятий, включая расписание индивидуальных занятий, цене за 1 занятие (стоимость курса) и общей стоимости курса. Под групповым курсом понимается курс, рассчитанный на одновременное участие в нем не менее 2 человек, которые проводят занятия вместе с преподавателем. Под индивидуальным курсом понимается курс, рассчитанный только на одного клиента, который проводит индивидуальные занятия с преподавателем. При онлайн-курсе Онлайн-школа назначает преподавателя для клиента по своему усмотрению, с учетом потребностей и пожеланий клиента, если преподаватель доступен клиенту. Онлайн-курс включает в себя тестирование заказчика по выбранному направлению, в ходе которого заказчик получает оценку своего прогресса, один раз в 4 календарных месяца. Тестирование включается в стоимость курса и часть онлайн-курса только в том случае, если они длятся более 4 календарных месяцев. Кроме того, Онлайн-школа закрепляет за каждым клиентом методиста - координатора, который работает с преподавателем и закрепляется за клиентом для решения административных вопросов, связанных с онлайн-курсом. Продолжительность урока может составлять 30 минут, 45 минут или 60 минут. Продолжительность занятия выбирается заказчиком.

7. Под электронной формой в соответствии с ПУ понимается форма в электронном виде, с помощью которой Клиент заказывает онлайн-курс в Онлайн-школе и которая размещена на сайте https://www.cosmo-study.com.

 

8. Под NOZ  подразумевается Закон № 89/2012, Гражданский кодекс Чешской Республики, с изменениями и дополнениями.

 

9. Потребитель в соответствии с ПУ означает любое лицо в значении § 419 Гражданского кодекса, которое в качестве клиента вне рамок своей предпринимательской деятельности или вне рамок самостоятельного осуществления своей профессиональной деятельности заключает Договор с Онлайн-школой или иным образом имеет с ней дело.

II.

Установление договорных отношений и их содержание

 

1. Отправив заполненную Электронную форму или иное средство дистанционной связи (коммуникационное приложение или электронная почта), Заказчик заключает с Онлайн-школой Договор, предметом которого является предоставление онлайн-курса, включая договоренности о направлении (теме) курса, продолжительности единицы учебного часа (урока), стоимость единицы (стоимость курса), количество часов, график индивидуальных учебных часов, общую стоимость онлайн-курса, когда все учебные часы проводятся в режиме on-line через коммуникационное приложение, согласованное Онлайн-школой с Заказчиком, в частности Whatsapp, Skype, Microsoft Teams, ZOOM и т.д.

 

2. Заказчик обязан предоставить достоверную информацию о своей личности. После того как Заказчик отправит заполненную Электронную форму с помощью кнопки "Оформить заказ" или отправит заказ по электронной почте или заказ с помощью других средств удаленной связи, его заказ становится обязательным для исполнения. Изменить данные, указанные в заказе, уже невозможно.

 

3. После отправки обязательного заказа Онлайн-школа направляет подтверждение заказа, которое служит подтверждением того, что Онлайн-школа получила и приняла заказ, сделанный с помощью Электронной формы, средства дистанционной связи.
 

4. Стоимость одного учебного часа курса (стоимость курса)

Почасовая ставка обучения включает НДС, который более подробно указан для каждого онлайн-курса на сайте https://www.cosmo-study.com, в зависимости от продолжительности учебного часа и от того, является ли курс групповым или индивидуальным, а также от способа оплаты в смысле пункта 5 настоящей статьи.

Если Онлайн-школа и Заказчик договариваются о проведении демонстрационного урока, то Заказчик не платит за этот урок, а Онлайн-школа проводит его бесплатно.

 

5. Условия оплаты. На сайте https://www.cosmo-study.com Заказчик может узнать, какова почасовая ставка в случае выбора персонального тарифа, так как он всегда включает более высокую почасовую ставку по сравнению со ставкой для авансовых счетов, где почасовая ставка дешевле.  Авансовый счет высылается Заказчику по электронной почте или в другой соответствующей форме, с которой Заказчик согласен. Срок оплаты составляет 3 рабочих дня с даты отправки авансового счета. В случае неоплаты авансового счета надлежащим образом и в срок, забронированный курс автоматически аннулируется в первый день просрочки, и Онлайн-школа не имеет никаких обязательств перед Заказчиком по обучению. После оплаты авансового счета Заказчику будет выдана соответствующая налоговая квитанция. Счет по тарифу для персонала выставляется Онлайн-школой в последний день месяца, за который производится оплата, и подлежит оплате в течение 3 рабочих дней с момента отправки счета. Счет высылается в том же порядке, что и авансовый счет. В случае просрочки оплаты счета Заказчиком Онлайн-школа или любой из партнеров имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 3 000,00 чешских крон. Неустойка подлежит оплате через 3 рабочих дня после получения счета. В случае просрочки оплаты счета Заказчик не может оплачивать онлайн-курс по тарифу для персонала и обязан всегда оплачивать онлайн-курс по авансовым счетам.
 

6. Настоящим Заказчик прямо просит Онлайн-школу приступить к исполнению заключенного Договора непосредственно после его заключения, поскольку, заключая Договор, Заказчик обеспечивает резервирование предоставляемой услуги, заключающееся в том, что Онлайн-школа резервирует для Заказчика преподавателя. Таким образом, Договор является заключенным в смысле статьи 1837(a) Гражданского кодекса, что исключает право Потребителя отказаться от Договора в течение 14 дней с даты заключения Договора без объяснения причин. Аналогичным образом исключается право потребителя на отказ от Договора со ссылкой на § 1837(j) NOZ, учитывая, что Договор является договором, связанным с использованием свободного времени, и предметом Договора является исполнение в определенную дату или в определенный срок.

7. В дополнение к положениям предыдущего пункта, Заказчик имеет право отказаться от Договора по любой причине или без причины, при условии, что такой отказ произойдет не позднее, чем за 2 недели до первого учебного занятия (урока). В дополнение к положениям предыдущего предложения Заказчик имеет право отказаться от Договора по любой причине или без причины не позднее, чем за 5 календарных дней до первого учебного занятия (урока), при условии, что Заказчик выплатит Онлайн-школе или любому ее партнеру комиссию за отказ от Договора в размере стоимости 2 стандартных 60-минутных занятий. Клиент соглашается с тем, что указанная сумма комиссии за отказ от обучения засчитывается в счет общей стоимости оплаченного курса, а излишек возвращается Клиенту на счет, сообщенный Клиентом Онлайн-школе для этой цели, в течение 3 рабочих дней.  В случае использования тарифной опции "Персонал" будет выставлен счет на соответствующую сумму платы за аннулирование, подлежащий оплате через 3 рабочих дня с даты выставления счета (далее также именуется "Плата за аннулирование").

В случаях, отличных от вышеуказанных, Клиент не имеет права отказаться от Договора, за исключением случаев существенного нарушения обязательств со стороны Онлайн-школы. Для реализации права на отказ от Договора Заказчик должен уведомить Онлайн-школу о своем отказе от Договора путем одностороннего юридического действия (например, письмом, отправленным через оператора почтовой связи, или по электронной почте). Заказчик может воспользоваться образцом формы отзыва, прилагаемой к настоящим Условиям. Однако он не обязан этого делать.

8. Права и обязанности Заказчика:

a) Заказчик может с согласия Онлайн-школы передать Онлайн-курс третьему лицу.

 

b) Если Заказчик не может принять участие в онлайн-курсе по уважительной причине (недомогание, госпитализация, смерть члена семьи, смерть Заказчика), он обязан уведомить об этом Онлайн-школу и преподавателя не менее чем за 12 часов до начала занятия. В этом случае Заказчик должен согласовать с Онлайн-школой альтернативную дату. Таким образом, Клиент может отменить не более 15% занятий, забронированных в течение месяца. Если эти 15% соответствуют менее чем 1 занятию, Клиент имеет право отменить и заменить 1 занятие в месяц. Клиент с Персональным планом имеет право на неограниченное количество замен уроков в месяц. Занятия не могут быть оправданы по другим причинам или на других условиях, и Клиент теряет занятие, т.е. оно считается пропущенным. 

c) В случае если Клиент запланировал отпуск в период с 1 июля по 30 сентября на тот день, когда у него запланированы занятия в Онлайн-школе, он может попросить заменить дату запланированных занятий, при условии, что такой запрос будет получен Онлайн-школой не позднее чем за 2 недели до запланированного занятия, которое Клиент хочет заменить.

 

d) Если к групповому уроку присоединяется только один Клиент, то урок считается индивидуальным, а продолжительность урока сокращается на 10 мин (для 30-минутных групповых уроков), 15 мин (для 45-минутных групповых уроков) и 20 мин (для 60-минутных групповых уроков). Стоимость урока остается неизменной. 

e) Заказчик обязан обеспечить подключение к Интернету, которое позволит ему присутствовать на согласованном уроке. Технические препятствия со стороны заказчика и его интернет-соединения не являются основанием для замены урока или возврата денег. 

f) Если урок не посещается по причинам со стороны Онлайн-школы, включая причины со стороны преподавателя, Онлайн-школа обязуется предоставить Клиенту замену урока в соответствии с взаимной доступностью времени. В случае если Онлайн-школа сообщит об отмене урока в соответствии с предыдущим предложением менее чем за 12 часов, Клиент имеет право на 50% скидку на замену урока.

g) В случае существенного нарушения Договора со стороны Онлайн-школы, Заказчик имеет право отказаться от Договора.

h) Все предоставляемые онлайн-курсы предназначены для обучения и личного развития. Прогресс Клиента зависит исключительно от него самого и его отношения к онлайн-курсу.

i) В течение всего времени обучения на онлайн-курсе Клиент полностью автономен и несет полную ответственность за свои действия, поведение и решения. Его прогресс и развитие зависят не только от знаний, полученных на онлайн-курсах, но и от факторов, не зависящих от Онлайн-школы и преподавателя курса, таких как навыки, способности, физические возможности и ограничения Клиента, состояние его здоровья и т.д.

j) В случае образовательных продуктов в области личностного развития Онлайн-школа предупреждает Клиента о том, что во время прохождения онлайн-курсов Клиент может подвергнуться психическому или эмоциональному стрессу, и он полностью несет ответственность и принимает решение о том, выполнять или не выполнять предлагаемые упражнения или задания.

k) В случае обнаружения недостатков онлайн-курса Клиент имеет право предъявить претензию Онлайн-школе и потребовать возврата денег за заявленный урок или предоставления замены урока. Претензия должна быть предъявлена без неоправданной задержки, в противном случае претензия считается просроченной.  Онлайн-школа рассматривает каждую претензию без неоправданной задержки в течение 30 дней и уведомляет Клиента о результатах.

 

9. Онлайн-школа обращает внимание на то, что в случае явной ошибки в прайс-листе (имеется в виду опечатка или иная явная ошибка при вводе цены) или аналогичной ошибки в процессе заключения Договора, Онлайн-школа не обязана предоставлять Заказчику предмет Договора по такой явно некорректной цене, даже если имеется автоматическое подтверждение принятия заказа Онлайн-школой.

 

10. Договор, состоящий из настоящего ДО и данных, предоставленных Заказчиком в поданной Электронной форме или иными средствами удаленной связи, будет храниться в электронной форме в Онлайн-школе.

 

III.

Дополнительные информационные обязательства для клиента

1. Данная статья регулирует, в частности, дополнительные информационные обязательства, возлагаемые на Онлайн-школу или ее партнеров как предпринимателей Торговым кодексом Чехии в отношении Клиента, находящегося в положении потребителя в смысле §§ 1811, 1820, 1824, 1826 Торгового кодекса Чехии. Данное положение рассматривается как дополнение к предыдущему тексту настоящих Условий, содержащему обязательства Онлайн-школы, вытекающие из вышеупомянутых положений NOZ.

 

2. В соответствии с § 1820 NOZ Онлайн-школа информирует Заказчика о возможности подачи жалобы на действия Онлайн-школы во внесудебном порядке. Если Заказчик выступает в качестве потребителя, он имеет право на внесудебное урегулирование потребительского спора по Договору в соответствии с Законом о защите прав потребителей. Органом, уполномоченным осуществлять внесудебное урегулирование потребительских споров, является Чешская торговая инспекция; более подробную информацию о внесудебном урегулировании потребительских споров (включая правила процедуры) можно найти на сайте Чешской торговой инспекции (www.coi.cz). Данная процедура не ограничивает права сторон на обращение с претензией в Чешскую торговую инспекцию или в суд. Чешская торговая инспекция осуществляет надзор за соблюдением обязательств, предусмотренных Законом о защите прав потребителей. Чешское управление торговой инспекции контролирует соблюдение обязательств, предусмотренных Законом о защите прав потребителей. Надзор за соблюдением правил торговли осуществляется компетентным органом по лицензированию торговли. Управление по защите персональных данных контролирует соблюдение положений о защите персональных данных. Клиент также может обращаться в эти органы и инстанции с жалобами или предложениями.

3. Онлайн-школа архивирует приказы, условия, прайс-листы, бухгалтерские и налоговые документы, в том числе авансовые, в течение срока, установленного соответствующим законодательством (не менее 5 лет). По письменному запросу Клиента Онлайн-школа направляет или предоставляет Клиенту соответствующий документ в электронном виде.
 

IV. Заключительные положения 

1. Почта доставляется Клиенту на адрес электронной почты, указанный в его Электронной форме, если только Онлайн-школа не выбрала доставку с помощью поставщика почтовых услуг. Почта, отправленная с помощью почтового оператора, считается доставленной на третий рабочий день после отправки, а если она отправлена на адрес в другой стране, то на пятнадцатый рабочий день после отправки.

 

2. Если отношения, установленные Договором, содержат международный (иностранный) элемент, то стороны соглашаются, что они регулируются чешским законодательством.
 

3. Если какое-либо положение ПУ является или становится недействительным или не имеющим силы, то недействительное положение заменяется положением, смысл которого максимально близок к недействительному положению. Недействительность или неэффективность одного положения не влияет на действительность других положений. Изменения к Контракту или ГК должны быть оформлены в письменном виде.

4. Стороны разрешают все возникающие между ними споры по взаимному согласию. Если это невозможно, стороны договариваются между собой, что судом общей юрисдикции для разрешения их взаимных споров будет являться суд общей юрисдикции по месту нахождения партнера Онлайн-школы.

5. Настоящие ПУ размещены на сайте https://www.cosmo-study.com и вступают в силу с _________. 

 

В Праге _____________(дата соглашения с условиями соответствует дате регистрации на обучение)

Онлайн-школа Cosmostudy

bottom of page