top of page

Обработка персональных данных (GDPR) CZ/EN

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: GDPR PRO ONLINE ŠKOLU "COSMOSTUDY" PRO KLIENTY

1. Úvod

Online škola Cosmostudy (dále jen "Škola") si je vědoma důležitosti ochrany osobních údajů svých klientů. Tento dokument popisuje způsoby, jak Cosmostudy shromažďuje, uchovává, zpracovává a chrání osobní údaje svých klientů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecně známém jako GDPR).

2. Zpracování osobních údajů klientů

 • Účel zpracování: Osobní údaje klientů jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování online vzdělávacích služeb, správy účtů a plnění smluvních závazků.

 • Povaha údajů: Škola může zpracovávat údaje, jako jsou jméno, e-mailová adresa, informace o účtu, historie vzdělávacího pokroku a další relevantní údaje potřebné pro poskytování online vzdělání.

3. Práva subjektů údajů (klientů)

Klienti mají právo:

 • žádat o přístup k osobním údajům;

 • požadovat opravu nepřesných nebo neúplných údajů;

 • vznést námitku proti zpracování údajů;

 • žádat o výmaz údajů (pokud není v rozporu s právními povinnostmi);

 • požádat o přenositelnost údajů na jinou stranu.

4. Bezpečnost osobních údajů

 • Škola přijímá vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů klientů.

5. Předávání údajů třetím stranám

Osobní údaje klientů nebudou předány třetím stranám bez jejich předchozího souhlasu, s výjimkou situací stanovených v souladu s GDPR.

6. Uchovávání údajů

Osobní údaje klientů budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a v souladu s příslušnými právními povinnostmi.

7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Cosmostudy má jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je kontaktní osobou pro otázky týkající se ochrany osobních údajů.

8. Informovanost a školení

Zaměstnanci Cosmostudy jsou pravidelně informováni o postupech pro zacházení s osobními údaji a jsou školeni v otázkách ochrany osobních údajů.

9. Aktualizace politiky ochrany osobních údajů

Tato politika bude pravidelně přezkoumávána a aktualizována, aby odpovídala změnám v právních předpisech nebo vnitřních procesech.
 

10. Kontaktní informace

Pro otázky týkající se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na následujících kontaktních údajích:

Cosmostudy Online school (Svetlana Fedotova and Lilia Festa Zaripova)

ul. Korunni 810/104,  Praha

cosmostudy21@gmail.com

+420 733 311 449/+420 608 248 062

DATA PROTECTION POLICY: GDPR

FOR COSMOSTUDY ONLINE SCHOOL

1. Introduction

Cosmostudy (referred to as "the School") is dedicated to ensuring the privacy and protecting the personal data of its clients. This document outlines how Cosmostudy collects, stores, processes, and protects the personal data of its clients in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

 

2. Data Processing Purpose

 • Purpose of Processing: The School processes personal data of clients for the exclusive purpose of providing online educational services, managing accounts, and fulfilling contractual obligations.

 • Nature of Data: Cosmostudy may process data such as names, email addresses, account information, educational progress history, and other relevant data necessary for online education.

 

3. Rights of Data Subjects (Clients)

Clients have the right to:

 • Request access to their personal data.

 • Request correction of inaccurate or incomplete data.

 • Object to the processing of their data.

 • Request the erasure of their data (subject to legal obligations).

 • Request the portability of their data to another party.

4. Security of Personal Data

Cosmostudy implements appropriate technical and organizational measures to ensure the security of clients' personal data.

5. Third-Party Data Transfers

Client data will not be transferred to third parties without explicit consent, except in cases permitted by GDPR.

 

6. Data Retention

Client personal data will be retained for the time necessary to achieve the purpose for which it was collected and in compliance with relevant legal obligations.

 

7. Data Protection Officer (DPO)

Cosmostudy has appointed a Data Protection Officer who is the contact person for inquiries related to data protection.

8. Awareness and Training

Employees of Cosmostudy are regularly informed about procedures for handling personal data and receive training on data protection matters.

 

9. Updating Data Protection Policy

This policy will be regularly reviewed and updated to reflect changes in legal requirements or internal processes.

10. Contact Information

For inquiries related to data protection, clients can contact Cosmostudy at the following contact details:

Cosmostudy Online school (Svetlana Fedotova and Lilia Festa Zaripova)

ul. Korunni 810/104,  Prague, Czech Republic

cosmostudy21@gmail.com

+420 733 311 449/+420 608 248 062

bottom of page